Partner in the picture: Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen

Ook de Hanzehogeschool Groningen is partner van het programma ‘Meedoen met een motorische beperking’. Binnen de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) op het Instituut voor Sportstudies is al jaren veel aandacht voor de manier waarop kinderen motorische vaardigheden leren. Als bevestiging en versteviging hiervan werd Dr. Remo Mombarg op 18 november 2014 geïnstalleerd als Lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport.

Het Lectoraat Bewegingsonderwijs en Jeugdsport heeft als doel kennis te ontwikkelen over effectieve aanpakken om kinderen op een plezierige, gezonde en duurzame wijze te laten sporten. Hoe bereiden we alle kinderen voor op een meervoudige deelname aan de huidige en toekomstige bewegingscultuur? De focus ligt daarbij op het kind (met een motorische beperking): de mogelijkheden en wensen van ieder kind vormen hierbij het vertrekpunt. Het onderzoek richt zich ook op de leeromgeving, de lesstof en  de leerkracht, waarbij het niet alleen gaat om het bewegingsonderwijs of om de jeugdsport, maar juist op de combinatie daarvan. Een belangrijk streven is dan ook voldoende en gevarieerd bewegen voor ieder kind, waarbij we rekening houden met de volgende vraagstukken: Wat betekent het bewegen voor ieder kind en hoe kan je als leerkracht daar handig op inspelen? Hoe kan een kind leren om zelf regie te hebben over het eigen leerproces, zodat er een positieve en effectieve bewegingservaring ontstaat? Op welke wijze kan de beweegtaak, het leerkrachtgedrag en de beweegomgeving aangepast worden aan de individuele behoeften van het kind?

In de kenniswerkplaats Bewegingsonderwijs werken studenten, docenten en werkveld samen aan onderzoek naar het kind (met een motorische beperking), de leeromgeving, de lesstof en  de leerkracht. Op het gebied van kinderen met een motorische beperking (zoals Developmental Coordination Disorder (DCD)) is met name aandacht voor het creëren van een krachtige leeromgeving. Op verschillende plaatsen in Groningen wordt hieraan gewerkt: bij Beatrixoord (Centrum voor Revalidatie, UMCG), via de grootste Groninger buurtsportorganisatie, BSLIM, en via vier vensterscholen, waar Motorische Remedial Teaching (MRT) wordt aangeboden. Hierbij leidt de samenwerkingen tussen werkveld, studenten en docenten/onderzoekers van het Instituut voor sportstudies tot mooie leerervaring voor de kinderen en de ALO-studenten. Studenten leren op deze leerwerkplek om te gaan met kinderen met motorische achterstanden; voor de kinderen biedt deze constructie extra perspectief doordat  de ALO-studenten gebruik maken van hun kennis van de huidige (praktijk)theorieën, uitdagend huiswerk verzinnen, en de kinderen stimuleren om weer vertrouwen te krijgen in hun eigen lichaam en in het sporten. Daarnaast zijn uit deze samenwerkingen verschillende producten tot stand gekomen zoals het MRT-oefenboek,1 een boekhoofdstuk,2 een televisiefragment 3 en verschillende artikelen, bijvoorbeeld over Serious Gaming4,5. Ook is een op DCD gepromoveerde onderzoeker aangetrokken,6 die binnen de ALO studenten begeleid bij het afstudeeronderzoek, onder andere gericht op de verschillen tussen impliciete en expliciete instructies tijdens de MRT-les en het leereffect daarvan bij kinderen met een motorische beperking.

De samenwerking in de kenniswerkplaatsen, tussen studenten, docenten en werkveld garanderen gedragen oplossing voor de beroepspraktijk en het bereidt huidige studenten voor op het voortdurend vernieuwen en verbeteren van deze beroepspraktijk. Dat dit niet alleen geldt voor de goede beweger, die leert ‘als vanzelf’, maar ook voor de kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen, spreekt voor de ALO Groningen voor zich. Juist de kinderen die niet altijd de mogelijkheid hebben om de aansluiting te vinden met hun sportieve leeftijdsgenoten, die minder makkelijk leren en minder complimenten krijgen, ervaren het bewegen niet altijd als plezierig en succesvol. ‘Meedoen met sport’ is juist voor deze kinderen van essentieel belang omdat álle kinderen recht hebben op een kindgerichte, gedifferentieerde, plezierige en sportieve opvoeding.

Bronnen:

1. MRT-oefenboek, geraadpleegd via http://www.sports-media.be/links/oefenboek-MRT.pdf, d.d. 30 maart 2015

2. Mombarg, R. & Mombarg, B. (2015.) Van 0-4, ‘Motorische ontwikkeling’. In: Loonstra, J.H., Mentink, M., & Rem, C. (red.), Van baby tot kleuter. De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar (p119-142). Garant uigevers.

3. Wildeboer, M. (2009.) Televisiefragment Oog-tv, Bslim en MRT op TV, geraadpleegd via https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/gezondheid/instituut-voor-sportstudies/organisatie/overzichten/nieuws/bslim-motorische-remedial-teaching-mrt-his-studenten-op-tv, d.d. 30 maart 2015.

4. Mombarg, R., Jelsma, D., and Hartman, E. (2013.) Effect of Wii-intervention on balance of children with poor motor performance. Research in Developmental Disabilities, 34(9), 2996-3003.

5. Wildeboer, M., Molenkamp, F., & Derksema, R. (2012). Motorische remedial teaching voor de zwakke bewegerLichamelijke Opvoeding9, 10 – 13.

6. Moraal-Van der Linde, B.W. (2014.) Daily Functioning in Children with Developmental Coordination Disorder – Assessment of Activities of Daily Living. Geraadpleegd via http://www.rug.nl/research/portal/publications/daily-functioning-in-children-with-developmental-coordination-disorder(59b1eba2-f96f-4547-a1d9-817c840b72f9).html, d.d. 8 april 2015

Link naar het filmpje over het Lectoraat, zie: https://www.youtube.com/watch?v=4r4JKWl8k0Y.

Contact:

R.Mombarg@pl.hanze.nl