Metingen door 22 Hbo-studenten op 10 scholen en 10 sportverenigingen

Afgelopen voorjaar hebben 22 Hbo-studenten gekoppeld aan Work Package 2 allerlei metingen verricht rondom gymlessen en sporttrainingen van kinderen met Cerebrale Parese (CP). Er hebben in totaal ongeveer 60 kinderen met CP (waarvan er 25 gevolgd zijn naar hun sportclub), 15 bewegingsonderwijzers en 10 sporttrainers meegedaan. In totaal ging het om ongeveer 10 verschillende scholen en 10 verschillende sportverenigingen verspreid over het land, waar de metingen zijn uitgevoerd. In de zomermaanden wordt een start gemaakt met de analyses van de vele meetgegevens die dit opleverde.

Bij aanvang van het onderzoek lag de focus op ontwikkeling en toepassing van drie soorten meetinstrumenten:

  • Observatieprotocol Motorisch Leren: een overzicht van impliciete- en expliciete leermethoden. Met dit observatieprotocol kan middels ‘event sampling’ in kaart worden gebracht hoe vaak impliciete- en expliciete instructies tijdens gymlessen en sporttrainingen door bewegingsonderwijzers en sporttrainers worden ingezet. Dit instrument werd ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Utrecht (Pedagogische Wetenschappen).
  • Interviewleidraden voor het voeren van gesprekken met bewegingsonderwijzers, sporttrainers en kinderen met CP. Dit over o.m.: ervaringen met verschillende motorische leermethoden, participatie in sport & bewegen, en het ontwikkelen van sport op maat.
  • Vragenlijsten voor bewegingsonderwijzers, sporttrainers en kinderen met CP. Deze beslaan, naast het vastleggen van achtergrondkenmerken, o.m. de volgende onderwerpen: sport op maat, beleving van gymlessen en sporttrainingen, verschillende motorische leermethoden en interactie tussen kind en bewegingsonderwijzer/ sporttrainer.

Vervolgens zijn de metingen uitgevoerd door 22 Hbo-studenten van opleidingen Toegepaste Psychologie en Alo op vier hogescholen: Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogescholen, Haagse Hogeschool en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Voor een zorgvuldige uitvoering van de metingen hebben de onderzoekers Elise van Casteren en Femke van Abswoude twee trainingen gegeven aan de studenten en hun afstudeerbegeleiders. Deze training is ontwikkeld op basis van een studentenhandboek dat is geschreven voor dit onderzoeksproject. Daarin staan onder meer het bovenstaand beschreven meetinstrumentarium, de procedures van het onderzoek en instructies over het uitvoeren van de metingen en het benaderen van de onderzoeksgroepen.

De metingen zijn inmiddels afgerond en er zijn heel veel onderzoeksgegevens verzameld. De gegevens van de individuele studenten worden gecombineerd tot gezamenlijke databestanden. Met de analyses daarvan wordt in de zomermaanden van 2014 gestart. De resultaten die worden uitgewerkt zullen ingaan op verschillende elementen van het sportklimaat voor kinderen met een motorische beperking: gehanteerde leermethoden in gymlessen en sporttrainingen, ervaringen van professionals en kinderen met deze leermethoden, sportmotieven en redenen voor uitval, aanbevelingen van trainers en kinderen op het gebied van interactie, en praktijkvoorbeelden van leer- en interactiemethoden uit gymlessen en sporttrainingen. De Hbo-studenten dienden daarnaast voor hun afstuderen een individuele thesis te schrijven over één specifieke onderzoeksvraag. Het “Meedoen met Sport”-onderzoek heeft daarmee ook tot ca. 20 afstudeerscripties geleid. Naar aanleiding van de uitkomsten van het huidige onderzoek zal de richting van het vervolgonderzoek in het tweede projectjaar worden bepaald.