Inventarisatie bij kinderfysiotherapie van start!

Meedoen met sport werkt bij aanvang in 2013 nog niet samen met de kinderfysiotherapie, terwijl mogelijk juist daar ‘vindplaatsen’ zijn van kinderen met DCD die nog niet meedoen aan sport. De landelijke vereniging van kinderfysiotherapeuten (NVFK) ondersteunt de ambities van Meedoen met sport en in overleg is besloten een eerste beknopte inventarisatie uit te voeren bij kinderfysiotherapeuten. Dit vanuit de gezamenlijke overtuiging dat meedoen aan sport in de vrije tijd positief kan bijdragen op uiteenlopende aspecten van de motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijk welbevinden. De inventarisatie wil zicht geven op sportdeelname van kinderen met DCD en de rol van kinderfysiotherapeuten in stimuleren van sportdeelname van kinderen met DCD. Zo krijgen we beter zich op wat de kinderen zelf en hun fysiotherapeut vinden/ ervaren van sport. Hiermee kunnen NVFK en Meedoen met sport beter bepalen of en op welke wijze zij hier de komende jaren extra aandacht aan moeten besteden.

Er wordt onder (1e lijns-) kinderfysiotherapeuten en kinderen met (verdenking op) DCD [1] die bij hen onder behandeling staan een eerste verkenning gedaan van wensen en mogelijkheden. Dit wordt uitgevoerd met behulp van twee korte vragenlijsten, die in maximaal 5 minuten zijn in te vullen. Naast het zelf invullen van de korte vragenlijst kunnen kinderfysiotherapeuten een pakketje met 15 vragenlijsten voor kinderen, ouderbrieven en een antwoordenvelop ontvangen. Op de eigen praktijk vullen dan 15 kinderen tussen 9 en 15 jaar die bij hen onder behandeling staan de vragenlijst voor kinderen in. De ingevulde vragenlijsten worden teruggestuurd naar de Radboud Universiteit, die alle anoniem verkregen gegevens verwerken tot een overzicht en een samenvattend artikel. Tegelijk wordt door Meedoen met sport en NVFK nagegaan of het zinvol is een concreter actieplan te maken, zodat de (mogelijke) rol van kinderfysiotherapeuten om sportdeelname van kinderen met DCD te verhogen optimaal kan worden benut. Bent u kinderfysiotherapeut en wilt u meedoen aan de inventarisatie of wilt u dit op een andere manier ondersteunen, stuur dan een e-mail naar info@meedoenmetsport.nl.

WEBVERSIE_kngf_merk_kinderfysio-copy-2[1] Het gaat hier niet zozeer om kinderen met de diagnose DCD volgens de EACD-NL richtlijn (2013), maar het gaat hier om kinderen die voldoen aan de motorische criteria van DCD (percentielscore M-ABC ≤16 of deelcomponent ≤5). Er is dan veelal wel een verdenking op DCD, maar geen diagnose DCD vastgesteld op basis van de volledige richtlijn.