Work Package 2

Optimalisatie van de context voor sportparticipatie bij CP en DCD: Deskundigheidsbevordering van de trainer/coach en bewegingsonderwijzer

Deze onderzoekslijn richt zich op het in kaart brengen van kennis en vaardigheden van professionals over training en coaching van kinderen met CP en DCD in sport- en beweegcontexten. Dit met als uiteindelijk doel deskundigheidsbevordering van sporttrainers en bewegingsonderwijzers, en optimalisatie van de context voor sportparticipatie bij CP en DCD. Onderzocht wordt in hoeverre en op welke wijze impliciete- en expliciete leermethoden door sporttrainers en bewegingsonderwijzers worden ingezet en welke ervaringen zowel professionals als kinderen daarbij hebben. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de interactie tussen de professional en het kind (gedrag en omgang met elkaar). Hier gaat het vooral om het achterhalen van betekenissen die professionals en sportende CP- en DCD-kinderen geven aan de wijze waarop de trainer/bewegingsonderwijzer zich gedraagt ten opzichte van de kinderen. Ook zal worden gekeken hoe de kennis over en het gebruik van impliciete en expliciete leermethoden in de praktijk kan worden beïnvloed.

De inzichten uit WP2 worden gekoppeld aan de uitkomsten van WP1 over impliciete- en expliciete leermethoden in relatie tot persoonskenmerken van kinderen met CP en DCD. Kennisvalorisatie en terugkoppeling aan de praktijk vinden plaats vanuit het VOL. Het gehele onderzoeksproject leidt onder meer tot een handboek voor training en coaching van de doelgroep, een cursus voor de (potentiële) gebruikers en tot richtlijnen voor beleid bij sportverenigingen, -bonden, en -opleidingen.

De onderzoekslijn wordt uitgevoerd door Sandra van Cappellen. Voor meer specifieke informatie over dit onderdeel van het project kunt u bij haar terecht via het e-mailadres s.vancappellen@pwo.ru.nl

 

figuur_wp2