Achtergrond project

Kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen hebben moeite met het leren van alledaagse taken. Participatie aan sport en de samenleving in het algemeen is voor deze groep kinderen daarom niet vanzelfsprekend. Kinderen kunnen hierdoor onzeker worden en een negatief zelfbeeld ontwikkelen, waardoor ze nog minder snel aan sportieve activiteiten zullen deelnemen. Het doorbreken van deze negatieve spiraal is van groot belang, niet alleen om sportdeelname te vergroten maar om de totale kwaliteit van het leven van deze kinderen te verbeteren.

In dit project zullen wij ons gaan richten op kinderen met Cerebrale Parese (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD). Dit zijn de twee meest voorkomende motorische ontwikkelingsstoornissen met een gezamenlijke prevalentie van zo’n 7 per 1000 geboortes. De centrale vraag in het project is hoe, toegesneden op de individuele mogelijkheden van deze kinderen, motorische vaardigheden het best kunnen worden aangeleerd, en hoe dit via training en coaching op maat in de praktijk kan worden toegepast.

Dit vierjarige project is opgebouwd uit drie complementaire onderdelen; twee onderzoekslijnen (Work Packages – WP) en een Volarisatie- en OntwikkelLab (VOL). Vanuit WP1 wordt de effectiviteit van impliciete en expliciete leermethodes getoetst  in verschillende sport- en beweeg setting, zowel voor kinderen met een motorische ontwikkelingsstoornis als voor typisch ontwikkelende kinderen. WP2 richt zich op de omgevingsvariabelen van het sportende kind, en onderzoekt de deskundigheid en bevordering daarvan onder trainers, coaches en bewegingsonderwijzers.  Hierbij zal ook nog specifiek gekeken worden naar toepassing en toepasbaarheid van impliciete en expliciete leermethodes. Ervaringen en uitkomsten uit Work Package 1 en 2 worden met elkaar verbonden. Kennisvalorisatie en terugkoppeling aan de praktijk vinden plaats vanuit het VOL. Het onderzoek leidt onder meer tot een handboek voor training en coaching van de doelgroep, een cursus voor de (potentiële) gebruikers en tot richtlijnen voor beleid bij sportverenigingen, -bonden, en -opleidingen.

 

figuur-meedoen-met-sport